top of page

תקנון אתר

הגדרות

[סכ1] המעצבת – אלבינה צ'יז'יק, מ.ע. 316777747, מרחוב י.ל. גורדון 45 , תל אביב 6439404

האתר – אתר האינטרנט בכתובת bini.bouquet.com

המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

יום עסקים – ימי חול, ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

משתמשת – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

תקנון זה מנוסח בלשון נקבה מפאת נוחות אך מיועד ופונה לשני המינים כאחד.

 

כללי

1. האתר מופעל ומנוהל על ידי המעצבת ומשמש כגלריית עיצובים וחנות וירטואלית למכירת עיצובי פרחים אונליין.

2. תקנון זה מגדיר את המסגרת החוקית לפעילות באתר, לרבות ביצוע הזמנות וגלישה, והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין המעצבת לבין המשתמשות באתר. יובהר כי גלישה או ביצוע כל פעולה באתר, מהווה הסכמה מצד המשתמשת לכל תנאי מתנאי תקנון זה. משתמשת שאינה מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה מתבקשת לא לעשות שימוש באתר.

 

3. ביצוע הזמנה או רכישה של מוצר דרך האתר כפופה להוראותיו ותנאיו של תקנון זה ולכל דין. לא תהיה למשתמשת או למי מטעמה כל טענה או דרישה או תביעה כנגד האתר או המעצבת או מי מעובדיה, בהקשר להוראות ותנאי תקנון זה.

4. המעצבת שומרת את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לעדכן מעת לעת את תנאי התקנון, וזאת ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאי השימוש המעודכנים יחולו על גולשי האתר מיד עם פרסומם באתר.

5. מחירי המוצרים אינם כוללים מע״מ, כיוון שהעסק פטור. ככל שהעסק יגדל להיות עסק מורשה, המעצבת תוסיף לאתר את המחירים כך שיכללו מע"מ. מחיר המשלוחים באתר כוללים מע"מ.

6. תיעוד הפעולות הנעשות באתר, כפי שיופיעו ברישומי המחשב של המעצבת בלבד, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראה המוצר במציאות, הנובעים מן העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג מחשב.

8. המעצבת אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

9. המעצבת עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל[סכ2] , המעצבת לא תישא באחריות ככל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

10. המעצבת רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המשתמשת לפי המחירים המעודכנים.

 

11. המעצבת רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט לסוגיהן, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. כן המעצבת רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.

 

12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי לוח, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). [סכ3] כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

13. המעצבת רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת במתן הודעה מראש (הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה יושלמו). המעצבת שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של משתמשות באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמשת הפרה תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמשת למעצבת; (ג) המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במעצבת או במי מטעמה או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי למעצבת וחלף המועד לתשלומו; (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהמעצבת מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין. במקרים כאמור תהא המעצבת רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע[סכ4] , להתחקות אחר השימוש של המשתמשת באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמשת לרשויות הרלוונטיות או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של המעצבת, כי הם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמשת וכן כל פעולה אחרת אשר המעצבת תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה או על זכויותיה או על זכויות צדדים שלישיים.


14. לכל שאלה או הבהרה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות במייל bini.bouquet@gmail.com.

ביצוע הזמנות דרך האתר

 

15. הזמנה ורכישה של מוצרים תתבצע על ידי משתמשת.

 

16. המעצבת לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתמשת, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.

 

17. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המעצבת לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למעצבת בשל הזנת פרטים שגויים, המעצבת תהיה רשאית לחייב את המשתמשת בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.

 

18. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמשת בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. ככל שמשתמשת תעשה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמשת תישא באחריות המלאה ותשפה את המעצבת באופן מיידי בגין כל תביעה או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמשת בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.

 

19. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמשת ולאחר שהוזנו פרטי אמצעי התשלום, תבצע המעצבת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור פרטי התשלום ע״י חברות האשראי תישלח למשתמשת הודעה באמצעות דואר אלקטרוני (אותו הזינה בעת הרכישה) על כך שהעסקה אכן אושרה ועל קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את המעצבת לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום נקלטו אצל המעצבת.

 

20. פרטי ההזמנה כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המעצבת יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

 

21. במקרה שלא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל המשתמשת הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר. לא מסרה המשתמשת פרטי אמצעי תשלום אחר שאושר על ידי חברת האשראי, תתבטל הזמנה לאלתר והמשתמשת תפטור בזאת את המעצבת באופן מוחלט וסופי מכל אחריות לביצוע העסקה נשוא ההזמנה.

 

22. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בכך שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני המעצבת במועד האספקה המבוקש או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). ככל שהמוצר אינו קיים במלאי, ההזמנה תבוטל, ומשתמשת שחויבה בגינה תזוכה בהתאם. למען הסר ספק, למשתמשת לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה כלפי המעצבת או מי מטעמה, בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמשת או לצד ג' כתוצאה מכך. יודגש ויובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמשת לא תהא טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם למעצבת מצד המשתמשת.

 

23. ככל שיתברר שכרטיס האשראי של המשתמשת או מי מטעמה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות תשלום מקוון זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, המעצבת תיצור קשר עם המשתמשת (באמצעות הפרטים שהוזנו בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

24. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל (או כל ספק שירותי תשלום מקוון אחר) תתבקש המשתמשת להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל (או חשבון אצל ספק שירותי התשלום המקוון האחר), או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל/ספק תשלום מקוון אחר במהירות. אם החליטה המשתמשת לשלם באמצעות חשבון פייפאל/ספק תשלום מקוון אחר, המעצבת תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל/ספק אחר. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל/ספק שירותי תשלום מקוון, ולא של האתר.

 

25. כל משתמשת תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך ורק מרשימת היעדים שאליהם המעצבת מבצעת משלוח. ישנה אפשרות לאיסוף עצמי מהכתובת: י.ל. גורדון 45, תל אביב, בתיאום וקבלת אישור על מועד האיסוף מראש.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 

26. המעצבת מתחייבת כי פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים, יהיו טריים ובאיכות טובה. במידה ואי אלו מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו טרי תהיה זכאית המשתמשת לפנות למעצבת באמצעות שיחת טלפון [סכ5] - 0542806465 ולהודיע לה על כך.

 

27. מוסכם על הצדדים, כי המעצבת תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את המשתמשת בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי המשתמשת באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

28. על אף האמור לעיל, המעצבת לא תגבה תשלום עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של המעצבת כלפי המשתמשת בקשר עם העסקה.

 

29. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כקרדיט לחשבון המשתמשת לרכישה באתר, בהתאם לבחירת המשתמשת במסגרת הליך ביטול העסקה.

 

30. החזרת מוצרים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר, יזכו את המשתמשת אך ורק בהחזר הקרדיט לחשבונה באתר.

 

31. הייתה למשתמשת זכות לבטל את העסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שתמסור המשתמשת למעצבת תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן בצירוף המוצר עצמו: (א) באופן אישי – ברחוב י.ל. גורדון 45, תל אביב 6439404, או (ב) בדואר רשום לכתובת : י.ל. גורדון 45 , תל אביב 6439404.

 

32. מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים [סכ6] (מוצרים שעם הגעתם אל המשתמשת ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם למשתמשת אחרת או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).

אחריות המעצבת

 

33. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין, המעצבת או מי מטעמה לא יהיו אחראיות ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמשת או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת או בגין שירותי שילוח או איסוף המשלוחים.

 

34. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של המעצבת לא יעלה על סך התשלומים ששילמה המשתמשת למעצבת, ובכל מקרה המעצבת לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 

35. המעצבת או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה או איחור או שיבוש בשימוש באתר או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצרים) או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק או במערכות האינטרנט או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה במעצבת, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו או תקנה או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים או בשירותים ציבוריים או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את המשתמשת בכל סעד או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמשת כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט המעצבת עקב תקלה או שיבוש כאמור.

 

36. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את המעצבת או מי מטעמה.

 

37. המעצבת אינה אחראית לשימוש שתעשה המשתמשת או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות המעצבת.

זכויות יוצרים

 

38. כל זכויות הקניין הרוחני באתר או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של המעצבת בלבד או, לפי העניין, של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.

 

39. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים בזאת, בלא קבלת אישורה של המעצבת או, לפי העניין, צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של המעצבת, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.

 

40. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של המעצבת מראש ובכתב.

 

41. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה של המעצבת מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

 

42. שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של המעצבת בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

43. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 

44. כל התוכן המילולי, צלמיות (אייקונים) וכל מידע או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של המעצבת.

 

45. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 

46. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב.

 

47. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 

48. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי משתמשת באתר, לרבות במסגרת רכישה, וכן כל נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמשת שהגיע או יגיע לידיעת המעצבת במסגרת השימוש באתר ("פרטי המשתמשת") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המעצבת, כמפורט להלן.

 

49. בתקנון זה, הביטוי "פרטי המשתמשת" כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי המעצבת או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").

 

50. המעצבת לא תמסור את פרטי המשתמשת, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמשת או מי מטעמה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמשת לבין המעצבת; (ג) אם תארגן המעצבת את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – המעצבת תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי המשתמשת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המעצבת החשד כי ביצעה המשתמשת (לרבות מי מטעמה) מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במעצבת או במי מטעמה או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המעצבת חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל המעצבת החשד כי הפרה המשתמשת איזה מתנאי התקנון או כל הסכם עם חברה או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות המעצבת, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של האתר. למשתמשת לא תהיה טענה או דרישה כלפי המעצבת בקשר למסירת פרטיה כאמור והיא לא תטען בדיעבד כי לא נתנה הסכמתה לעניין זה.

 

51. מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמשת לכך שפרטי המשתמשת יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של המעצבת או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי המשתמשת שימוש למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים למשתמשות, לרבות לצרכי יצירת קשר עם המשתמשת כאשר המעצבת סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמשת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון, בכפוף לקבלת הסכמות לפי הדין (ג) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות או ביקורות וליצירת קשר כאשר המעצבת סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרות על פי דין; ו-(ה) למילוי חובותיה של המעצבת לפי הדין או בהתאם לדרישת רשויות או בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמשת למטרות הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

 

52. לא חלה על המשתמשת חובה חוקית למסור את פרטי המשתמשת למעצבת (אולם ללא מסירתם לא תוכל לעשות שימוש בכל או חלק משירותי האתר) וכי מסירת פרטי המשתמשת נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. המשתמשת מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטי המשתמשת כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותה מצד המעצבת או מי מטעמה.

 

53. האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. המעצבת עשויה אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיה השונות של המשתמשת ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר ייסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

 

54. חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמשת במסגרת השימוש באתר או ההתקשרות מול המעצבת אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמשת. זהו מידע סטטיסטי או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראה המשתמשת באתר, העמודים שבהם צפתה, ההצעות והשירותים שעניינו אותה, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. המעצבת תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת המשתמשת (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים), בהתאם לשיקול דעתה של המעצבת, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות המשתמשת ללא הסכמתה או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 

55. על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. פנייה כזאת יש להפנות למעצבת, באמצעות דוא"ל.

שמירה על סודיות; אבטחת מידע

 

56. המעצבת אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

57. המעצבת משתמשת בתקני אבטחה גבוהים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.

 

58. במקרים שאינם בשליטה או נובעים מכוח עליון, המעצבת לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמשת או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

59. המעצבת עושה מאמץ לספק למשתמשת שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, המעצבת אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המעצבת המפעילים את האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל המעצבת או אצל מי מספקיה.

מבצעים והטבות[סכ7] 

 

60. המעצבת תהה רשאית (אך לא חייבת) להציע למשתמשות האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. המעצבת שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

61. מבצעי בזק - המעצבת שומרת לעצמה את הזכות להעלות ולשווק מבצעי בזק (Flash Sale) - מבצעים הנותנים הטבה כלשהי ומוגבלים בזמן, תוך תקשור ממוקד באתר ומחוצה לו.

bottom of page